Secondary

Languages

การประชุมมอบนโยบายบทบาทกองทุนการออมแห่งชาติ ในการส่งเสริมการออมภาคประชาชน ประจำปี 2566

การประชุมมอบนโยบายบทบาทกองทุนการออมแห่งชาติ ในการส่งเสริมการออมภาคประชาชน ประจำปี 2566

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายบทบาทกองทุนการออมแห่งชาติ ในการส่งเสริมการออมภาคประชาชน ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ กยศ. เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

วันที่: 
6 February 2023