Secondary

Languages

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ผ่านระบบออนไลน์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระหนี้และการหักเงินเดือนในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านระบบออนไลน์  

วันที่: 
7 February 2023