Secondary

Languages

การประชุมหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่างมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย กับ กยศ.

การประชุมหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่างมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย กับ กยศ.

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Scott McCormarck และคณะผู้แทนจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ กับ กยศ.  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุม 5B สำนักงานกองทุน 

วันที่: 
13 February 2023