Secondary

Languages

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 37 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ผ่านระบบออนไลน์

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ 37 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.  ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ 37 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์  

วันที่: 
13 February 2023