Secondary

Languages

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกการชำระหนี้คืนกองทุน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ  

 

วันที่: 
9 March 2023