Secondary

Languages

โครงการ ปัจฉิมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการ ปัจฉิมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้ ในโครงการ ปัจฉิมนิเทศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกการชำระหนี้คืนกองทุน ให้แก่นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

 

วันที่: 
14 March 2023