Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านระบบออนไลน์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผ่านระบบออนไลน์
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์การชำระหนี้คืนกองทุน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจวิธีการชำระหนี้ ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ 
วันที่: 
31 March 2023