Secondary

Languages

กยศ. เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ สำนักงาน ป.ย.ป ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัย TDRI

กยศ.เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ สำนักงาน ป.ย.ป  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  และสถาบันวิจัย TDRI

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินงานในอนาคต และรับฟังข้อเสนอแนะอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมในประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 5B สำนักงานกองทุน 

วันที่: 
16 May 2023