Secondary

Languages

กยศ.ร่วมการประชุม "สู่เส้นทางหลักประกันการศึกษา TCAS66" การประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

กยศ.ร่วมการประชุม "สู่เส้นทางหลักประกันการศึกษา TCAS66" การประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดม

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุน และนางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม เข้าร่วมการประชุม "สู่เส้นทางหลักประกันการศึกษา TCAS66" การประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยผู้จัดการกองทุนได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการหัวข้อ "การสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โอกาสประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน" จัดขึ้นโดยกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น  

วันที่: 
4 July 2023