Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับโลหิตรวมทั้งสิ้น 577 ยูนิต (259,650ซีซี)

วันที่: 
12 July 2023