Secondary

Languages

สัมมนา “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม” ครั้งที่ 4 สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม

กยศ. จัดสัมมนา “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม” ครั้งที่ 4 สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึก
กยศ. จัดสัมมนา “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม” ครั้งที่ 4 สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม
 
โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
บรรยายหัวข้อ “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม”
 
รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บรรยายหัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคต”
 
นางสาวศรีประไพ นามแสน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บรรยายหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผนตอนก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน”
 
นายพูม ชินโชติกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ค 39 จำกัด และบริษัท มินิมอล เฮ้าส์ จำกัด (ศิษย์เก่า กยศ.)
บรรยายหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ”
 
และนายกฤษฏ์ รอดประชา Senior Specialist บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บรรยายหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน ตอน บริหารจัดการหนี้”
 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์
วันที่: 
21 July 2023