Secondary

Languages

โครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (RESKILL/UPSKILL) จังหวัดอุดรธานี

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และ ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (RESKILL/UPSKILL) และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบริบาล และโรงเรียนเอกชนนอกระบบอื่นๆ สังกัด สช. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) มีสถานศึกษาเข้าร่วมจำนวนประมาณ 25 แห่ง เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี  

วันที่: 
23 August 2023