Secondary

Languages

โครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (RESKILL/UPSKILL) กรุงเทพมหานคร

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดอบรมโรงเรียนบริบาล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 130 คน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

วันที่: 
25 August 2023