Secondary

Languages

โครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (RESKILL/UPSKILL) จังหวัดนครราชสีมา

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม และกองทุนได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กยศ. เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (RESKILL/UPSKILL) และลงพื้นที่เยี่ยมชมของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบริบาลและโรงเรียนเอกชนนอกระบบอื่นๆ สังกัด สช. เครือข่ายภาคอีสานตอนล่างร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมจากสถานศึกษาต่างๆ จำนวนประมาณ 75 คน   

วันที่: 
8 September 2023