Secondary

Languages

กยศ. และ ธ.ก.ส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กยศ. และ ธ.ก.ส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนายวิชัย ชูเชียร ผู้อำนวยการสำนักกิจการนครหลวง ธ.ก.ส. เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วยนายมานพ จินาไหม ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานและเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรได้มีสวัสดิการสินเชื่อให้สามารถเข้าถึงและเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตมากขึ้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ สำนักงาน กยศ.

วันที่: 
25 September 2023