Secondary

Languages

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ”กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  และนางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ”กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”ให้แก่ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้ปกครอง จำนวน 250 คน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 1207 อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี 

วันที่: 
7 October 2023