Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การสร้างความตระหนักการชำระเงินคืนเมื่อครบระยะเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา" ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกการชำระหนี้คืนกองทุนให้แก่นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันที่: 
17 October 2023