Secondary

Languages

โครงการ “จิตอาสา ร่วมใจ ปลูกต้นไม้” ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล

กยศ. ร่วมปลูกป่าในโครงการ “จิตอาสา ร่วมใจ ปลูกต้นไม้” ปีการศึกษา 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมปลูกป่ากับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโครงการ “จิตอาสา ร่วมใจ ปลูกต้นไม้” ปีการศึกษา 2566 ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล 

วันที่: 
18 October 2023