Secondary

Languages

โครงการ " กยศ. 1 ล้านต้น 1 ล้านความดี" ณ พื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต

กยศ. ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทศบาลตำบลป่าคลอก ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปลูกป่า

กยศ. ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทศบาลตำบลป่าคลอก ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ปลูกป่าชายเลนในโครงการ"กยศ. 1 ล้านต้น 1 ล้านความดี" ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนกับผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงาน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยทำกิจกรรมจิตสาธารณะเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าชายเลน และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน โดยมี นายวุฒิพงษ์ ดาบเหล็ก รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ พื้นที่ป่าชายเลน ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

วันที่: 
25 October 2023