Secondary

Languages

โครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

 “โครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม เข้าร่วมในพิธีเปิด“โครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566  และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2566” โดยมีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผู้บริหารสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา

วันที่: 
5 November 2023