Secondary

Languages

ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการให้กู้ยืมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการให้กู้ยืมกับผู้บริหารสถานศึกษา

นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการให้กู้ยืมกับ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ และรองอธิการบดีสายงานวิจัยและพัฒนา และอาจารย์วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 5A สำนักงาน กยศ.  

วันที่: 
6 November 2023