Secondary

Languages

ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กยศ. เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม และนางสาวมนเฑียร แสงทิม ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่: 
6 November 2023