Secondary

Languages

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมด้วย ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 800 คน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องบัวหลวง   แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่: 
14 November 2023