Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566

นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมจำนวน 1,200 คนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่: 
18 November 2023