Secondary

Languages

ต้อนรับนิสิต มศว.ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ต้อนรับนิสิต มศว.ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม และนายธนัท ทองอุทัยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อาจารย์ผู้สอนรายการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประมาณ 60 คน ที่่เข้าฟังบรรยายและศึกษาดูงานการพัฒนาและลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานกองทุน

วันที่: 
22 November 2023