Secondary

Languages

โครงการ “กยศ. รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ปีที่ 1" ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

โครงการ “กยศ. รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ปีที่ 1" ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ “กยศ. รวมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ปีที่ 1" ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม โดย กยศ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 380 คน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  

วันที่: 
22 November 2023