Secondary

Languages

การประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

การประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2566

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาและผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี โดยมีกองทุนการออมแห่งชาติ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

วันที่: 
26 November 2023