Secondary

Languages

กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ดร. นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมด้วย ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืมรายเก่า ชั้นปีที่ 4 จำนวน 500 คน  โดยมี นายกฤษฏ์  รอดประชา Senior Specialist บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการชำระคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องปทุมรัตน์ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง ชั้น 5 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วันที่: 
13 December 2023