Secondary

Languages

กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 ณ จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 11 ณ จังหวัดอุดรธานี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สถาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 11 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต  ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ในเมือง) และวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) ผลการจัดกิจกรรมมีนักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดกิจกรรมรวม 3 วัน ได้รับโลหิต จำนวน 766 ยูนิต (344,700ซีซี) 

วันที่: 
13 December 2023