Secondary

Languages

โครงการ “ชำระหนี้นักศึกษากองทุน สานฝันสู่รุ่นน้อง” ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โครงการ “ชำระหนี้นักศึกษากองทุน สานฝันสู่รุ่นน้อง” ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และนายศิริโรจน์ ยอดรัก หัวหน้ากลุ่มงานการแจ้งการหักเงินเดือน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างถูกวิธี ในโครงการ “ชำระหนี้นักศึกษากองทุน สานฝันสู่รุ่นน้อง” ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

วันที่: 
20 December 2023