Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

นายวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์การชำระหนี้กองทุน และชำระหนี้คืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมประชานารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 200 คน 

วันที่: 
21 December 2023