Secondary

Languages

โครงการ “ปลูกจิตสำนึกการคืนทุนส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2

โครงการ “ปลูกจิตสำนึกการคืนทุนส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2

นางสาวมนเฑียร แสงทิม ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ และนายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากที่สำเร็จการศึกษา" ในโครงการ “ปลูกจิตสำนึกการคืนทุนส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง ครั้งที่ 20” เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 

วันที่: 
11 January 2024