Secondary

Languages

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้กู้ยืมรายเก่า ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้กู้ยืมรายเก่า ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการชำระคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้กู้ยืมรายเก่า ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วันที่: 
12 January 2024