Secondary

Languages

กยศ. จับมือ สกมช. ส่งเสริมความรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์แก่ผู้กู้ยืม

กยศ. จับมือ สกมช. ส่งเสริมความรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์แก่ผู้กู้ยืม

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม และเจ้าหน้าที่สถานศึกษา ได้เรียนรู้การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมี ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และผศ.ดร. วราภรณ์ พรหมวิกร ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ร่วมพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม Confidential ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

วันที่: 
17 January 2024