Secondary

Languages

กิจกรรมการชำระหนี้คืน "กยศ. รุ่นใหม่ ใช้จ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมการชำระหนี้คืน "กยศ. รุ่นใหม่ ใช้จ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ และนายศิริโรจน์ ยอดรัก หัวหน้ากลุ่มงานการแจ้งการหักเงินเดือน รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมการชำระหนี้คืน "กยศ. รุ่นใหม่ ใช้จ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่: 
17 January 2024