Secondary

Languages

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร. นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมด้วย ดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 400 คน  ในเรื่อง ขั้นตอนและขบวนการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ HCU 2 ห้อง 502 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 
วันที่: 
25 January 2024