Secondary

Languages

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

วันที่: 
27 January 2024