Secondary

Languages

กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง”การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หน้าที่ของผู้กู้ยืม และการชำระหนี้คืน" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง”การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หน้าที่ของผู้กู้ยืม และการชำระหนี้คืน"

นายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ และนายศิริโรจน์ ยอดรัก หัวหน้ากลุ่มงานการแจ้งการหักเงินเดือน รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ 2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง”การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หน้าที่ของผู้กู้ยืม และการชำระหนี้คืน" ให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมประจำปี การศึกษา 2566 โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 1,000 คน เเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันที่: 
8 February 2024