Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และนางรัชดา ตันติมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกในการชำระเงินเพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไป และขั้นตอนการชำระหนี้” ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 600 คน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ Hall 3-6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่: 
8 February 2024