Secondary

Languages

โครงการ "กยศ. หนึ่งล้านต้น หนึ่งล้านความดี" เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าชายเลนและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามแผนงานเครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "กยศ. หนึ่งล้านต้น หนึ่งล้านความดี" เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าชายเลนและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน

กยศ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ปลูกป่าชายเลนในโครงการ "กยศ. หนึ่งล้านต้น หนึ่งล้านความดี" เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าชายเลนและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน ตามแผนงานเครือข่าย กยศ. เพื่อสังคม ในการดำเนินกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและเก็บขยะบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรหน่วยงาน นักศึกษาผู้กู้ยืมและศิษย์เก่า กยศ. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่: 
9 February 2024