Secondary

Languages

บรรยายพิเศษ "ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน กยศ. ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ" โดย ผู้จัดการกองทุนฯ

บรรยายพิศษหัวข้อ ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน กยศ. ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ โดย ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในงานสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร วันจันทร์ที่ื 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ