Secondary

Languages

ภาพรวมระบบการกู้ยืม DSL

ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล

 

  • คู่มือการใช้งานระบบ DSL สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม...คลิก
  • คลิปวิดีโอแนะนำสำหรับการบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบ DSL ของสถานศึกษา  

-  ​EP: 1 การใช้งานครั้งแรกของผู้จัดการสิทธิ์สูงสุด Super User...คลิก

-  EP: 2 การเพิ่มผู้ใช้งานของผู้ดูแลระบบ Admin ผู้ทำรายการ Maker ผู้ตรวจสอบรายการ Checker  ...คลิก

-  EP: 3 การลงทะเบียนเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ Admin ผู้ทำรายการ Maker ผู้ตรวจสอบรายการ Checker ...คลิก

-  EP: 4 การใช้งานเมนู Self-Service ...คลิก


  • คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานหน้าจอตัวแทน

01  ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี จัดพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินฯ ผ่านระบบ ... คลิก

02. ระบบตัวแทน ขั้นตอนการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินฯ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี  ... คลิก

03. ระบบตัวแทน ขั้นตอนการทำนัดหมายผู้กู้มาลงนามฯ ... คลิก

04. ผู้กู้ยืมรายใหม่ ดำเนินการหลังจากที่ได้รับการอนุมัติ ... คลิก

05. ระบบตัวแทน การลงนามสัญญาและแบบยืนยัน สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่... คลิก

06. ระบบตัวแทน ขั้นตอนการพิมพ์ใบนำส่ง ... คลิก


  • คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ DSL ของสถานศึกษา  

01  ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ... คลิก

02  การเตรียมการให้กู้ยืม โดยสถานศึกษา ... คลิก

03  การรายงานสถานภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา ... คลิก

04  การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม ... คลิก

05  การยื่นคำขอกู้ยืม ... คลิก


  • คลิปวิดีโอการอบรมการดำเนินงานโดยระบบ DSL

01. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP1 กระบวนการเตรียมการกู้ยืม...คลิก

02. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP2 กระบวนการยื่นคำขอกู้ยืม แนบเอกสารและยืนยันข้อมูล ...คลิก

03. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP3 สถานศึกษาตรวจสอบคำขอกู้ยืม ... คลิก

04. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP4 กระบวนการบันทึกข้อมูลก่อนลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ... คลิก

05. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP5 กระบวนการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน 1 ... คลิก

06. การดำเนินงานโดยระบบ DSL : EP6 ตัวแทน สถานศึกษา รับลงนามสัญญาและแบบเบิกเงิน ... คลิก