Secondary

Languages

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 7 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 7 ตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ   

- จัดทำข้อมูลผู้กู้ยืม ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลกับองค์กรนายจ้าง และแจ้งการหักเงินเดือนให้กับผู้กู้ยืม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทราบ
  

วันที่รับสมัคร :  10 - 18 กันยายน  2561

วันที่: 
9 September 2018