Secondary

Languages

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และแผนขององค์กร รวมถึงร่วมกับผู้บริหารกำหนดทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

- วางแผน คิดค้นงานร่วมกับทีม เพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในองค์กร

- พัฒนา และติดตั้งระบบงานสารสนเทศ เพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจขององค์กรทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุน

- บริหารจัดการกระบวนการทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- บริหารจัดการ และควบคุม Operating and Capital budgets ที่เกี่ยวข้องกับ IT ทั้งหมดขององค์กร เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

- ควบคุม ดูแลการติดตั้ง/ปรับแต่งประสิทธิภาพของระบบความมั่นคงปลอดภัย

- ควบคุม ดูแลการให้บริการความมั่นคงปลอดภัย (Vendor Management) มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

- ควบคุม ดูแลการเฝ้าระวัง ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ ให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดได้อย่างทันการณ์ รวมทั้งเป็นหลักในการประสานความร่วมมือกับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาที่สาเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในระยะยาว
- กำหนด วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ของทีมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์กร

- บริหารจัดการติดตามทีม Support ในการให้บริการ การตอบสนองต่อปัญหาให้ตรงตามข้อตกลง (SLA) รวมทั้งการเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Base) ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือกับทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสารวิเคราะห์ภัยคุกคามไซเบอร์ และสามารถป้องกัน/รับมือกับเหตุการณ์ไม่ปกติได้อย่างทันการณ์
- บริหารจัดการสัญญาต่าง ๆ ของ Hardware, Software และการสื่อสาร
- พัฒนาและวางแผนในการ Implement ระบบใหม่ ๆ ในองค์กร

 

วันที่รับสมัคร : 12 - 23 พฤศจิกายน 2561

 

วันที่: 
30 November 2018