Secondary

Languages

รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 


-  รับผิดชอบบังคับบัญชาในการกำกับดูแลหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

-  ให้คำปรึกษาและความเห็นในด้านกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี การบังคับคดี การบริหารจัดการหนี้ การจัดซื้อจัดจ้าง และร่วมกับผู้จัดการกองทุนฯ ในการแปลงนโยบาย ทิศทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของรัฐบาล และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกองทุนฯ

-  นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ และปฎิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วันที่รับสมัคร :  15 - 31 มกราคม  2562

วันที่: 
28 October 2019