Secondary

Languages

เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

- จัดซื้อจัดจ้างงานของกองทุนฯ

- ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติที่กองทุนต้องการ

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

- ร่างโต้ตอบหนังสือ งานจัดเก็บเอกสาร/วัสดุ/ครุภัณฑ์ของฝ่าย

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วันที่รับสมัคร :  31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์  2562

วันที่: 
3 April 2019