Secondary

Languages

รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
  •  วิเคราะห์สมรรถนะและรวบรวมความต้องการฝึกอบรม (Training need) เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงาน (Individual development plan IDP) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
  • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ
  • เตรียมการฝึกอบรมรวมทั้งจัดสัมมนาและกิจกรรมให้กับบุคลากร
  • ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  • เรียนรู้และศึกษา ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

วันที่: 
16 May 2019