Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครงาน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

 

-  จัดทำนโยบาย แผนการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับพันธกิจและแผนขององค์กร

-  วางแผน คิดค้นงานร่วมกับทีม เพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในองค์กร 

- ควบคุม ดูแลการติดตั้ง/ปรับแต่งประสิทธิภาพของระบบความมั่นคงปลอดภัย

วันที่รับสมัคร :  17 - 30  เมษายน  2562

วันที่: 
1 July 2019