Secondary

Languages

รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานด้านดูแล ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และดูแลระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา

วันที่: 
25 November 2019