Secondary

Languages

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 16 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

-  ดำเนินการโทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้

การรับสมัครสอบ

เข้าเว็บไซต์ https://studentloan.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”  

วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 

วันที่: 
29 October 2019